Disclaimer

Auteursrecht (1) en Privacy Statement (2)

 

1. Auteursrecht

Het auteursrecht op alle content op deze website, vallend binnen de domeinnaam borstverkleining.nl, berust bij Phinius B.V. De op deze website aangeboden content is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Phinius B.V. informatie van deze website (teksten, afbeeldingen en html-codes daaronder begrepen) via electronische of gedrukte media, of op welke andere wijze ook, op te slaan of te verspreiden.

 

Hoewel de auteurs van deze website grote aandacht besteden aan de inhoud, is het mogelijk dat deze website onjuistheden bevat. Het gebruik van deze website en materiaal daarvan geschiedt dan ook voor risico van de gebruiker. Phinius B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgen van het gebruik van de geboden content. De inhoud van deze website kan door de auteurs zonder kennisgeving gewijzigd worden.

 

2. Privacy Statement

Phinius B.V. vindt het beschermen van uw privacy zeer belangrijk. In dit privacy statement zetten wij uiteen hoe wij uw persoonsgegevens verwerken overeenkomstig onze verantwoordelijkheid in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”). Ook leest u hoe u contact met ons kunt opnemen over vragen over deze verwerkingen en dit privacy statement. 

Wij kunnen dit privacy statement van tijd tot tijd wijzigen.

 

1. Verwerking gegevens

Phinius B.V. verwerkt via de betrokken instanties (Bergman Clinics) persoonsgegevens en financiële gegevens. Wij verstrekken uw gegevens nooit aan derden zonder uw toestemming.

 

Phinius B.V. verwerkt via de betrokken instanties (Bergman Clinics) de volgende gegevens:

 

1a. Persoonsgegevens

voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, adresgegevens, telefoonnummer, emailadres, BSN, het medisch dossier (medische voorgeschiedenis, medicatiegebruik, medische foto’s, consulten, operatieverslagen), naam van uw huisarts en medisch specialist bij wie u indien van toepassing onder behandeling bent (geweest).

 

1b. Financiële gegevens

  • Zorg die wordt vergoed door uw zorgverzekeraar: voor het declareren aan uw zorgverzekeraar wordt de behandeling in een code omgezet die weergeeft welke diagnose is gesteld en welke verrichtingen zijn uitgevoerd. Hierbij houden wij ons aan de wet- en regelgeving die wordt opgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (www.nza.nl). Voor de declaratie aan uw zorgverzekeraar is het noodzakelijk uw BSN-nummer, uw zorgverzekeraar en polisnummer vast te leggen.
  • Zorg die u zelf betaalt: voor de zorg die u zelf betaalt, hebben wij geen contact met uw zorgverzekeraar. Wij registreren uw IBAN-nummer en het betaalde bedrag bij de overboeking per bank.

 

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij er toestemming is van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via de contactpagina.

 

2. Doel van het verwerken van persoonsgegevens

De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats onder de verantwoordelijkheid van de behandelend arts en de medewerkers van de zorginstelling waar de behandeld arts werkzaam is. U vindt het privacy statement van de Bergman Clinics hier (link: https://www.bergmanclinics.nl/files/mediaCategories/algemeen/privacy-statement-juni-2019.pdf).

 

Het doel van het verwerken van deze gegevens is:

  • Identificatie: wij verwerken uw persoonsgegevens om u te kunnen identificeren en vast te stellen dat geen misbruik wordt gemaakt van uw identiteit.
  • Zorgverlening. De zorgverleners die rechtstreeks bij uw behandeling betrokken zijn, hebben toegang tot persoonsgegevens ter voorbereiding van en voor het uitvoeren van medische behandelingen, het verlenen van zorg en voor het vervullen van hun overige taken in het kader van medische verzorging. Deze zorgverleners zijn gehouden tot geheimhouding

 

3. Persoonsgegevens delen met derden

Phinius B.V. deelt via de betrokken instanties (Bergman Clinics) uw gegevens enkel met medewerkers (administratief en zorginhoudelijk) indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de behandelovereenkomst die met u is/wordt gesloten en/of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Als u op de website www.borstverkleining.nl gebruik maakt van de webagenda, dan verleent u daarmee die toestemming. Mocht het delen van uw gegevens met derden geschieden via email dan wordt een encrypted email gebruikt.

 

4. Geautomatiseerde besluitvorming

Phinius B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Phinius B.V.) tussenzit.

 

5. Inzage in persoonsgegevens

U kunt de arts cq de instelling waarmee wordt samengewerkt verzoeken uw gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

 

6. Bewaren van persoonsgegevens

Phinius B.V. en de betrokken instanties (Bergman Clinics) bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij worden bewaard. De bewaartijd van direct zorginhoudelijke gerelateerde medische gegevens is wettelijk 15 jaar volgens KNMG richtlijnen.

 

7. Cookies

Borstverkleining.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies, alsmede analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Zij zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden uw voorkeursinstellingen. Hiermee kan Phinius B.V. haar website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die surfgedrag geanonimiseerd bijhouden zodat we de website kunnen analyseren en optimaliseren (Google Analytics).

Bij het eerste bezoek aan onze website informeren wij over deze cookies en hebben we toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

8. Vragen of Klachten

Phinius B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 

Phinius B.V. wijst tevens op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

 

9. Contact

Voor nadere vragen kunt u terecht bij Phinius B.V. via info@borstverkleining.nl

 

Laatste update: 10 juli 2022.

Meteen een afspraak met
dr. Wynand Melenhorst inplannen?

Dat kan in Hilversum, Utrecht, en Arnhem
Naar de online agenda